Prof. zw. dr hab. Jacek Dąbała

– polski specjalista w zakresie mediów, komunikowania, literatury i filmu; profesor zwyczajny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kierownik Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL oraz kierownik Samodzielnej Pracowni Komunikowania w Medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Jako dyplomowany (na poziomie habilitacji) specjalista w zakresie komunikacji medialnej, doświadczony praktyk i teoretyk, badacz i wykładowca, analityk i komentator, interesuje się problematyką skutecznego i efektywnego komunikowania, optymalizowaniem zdolności i możliwości ludzi w zakresie autoprezentacji oraz tworzenia programów telewizyjnych, występów publicznych, relacji zawodowych, poziomu wykonywanej pracy, związkami komunikowania z polepszaniem wyników finansowych i wizerunkowych w działaniach przede wszystkim medialnych, biznesowych i politycznych (problem komunikowania w zarządzaniu i wykonawstwie, relacji komunikowania z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami), ale także w medycynie oraz w różnego typu przedsięwzięciach, np. kampanijnych, reorganizacyjnych, koncepcyjnych, planujących w instytucjach prywatnych i państwowych.

Jako dydaktyk i naukowiec prowadzi zajęcia i badania nad komunikacją medialną, interesując się głównie aksjologią mass mediów, warsztatem dziennikarskim i gatunkami dziennikarskimi, teorią i praktyką creative writing, analizą dzieła medialnego, analizą dyskursu medialnego, współczesną literaturą światową i polską, dramaturgią w komunikacji medialnej, teorią literatury, retoryką dziennikarską, sztuką autoprezentacji w telewizji oraz w ostatnich latach przede wszystkim komunikowaniem w medycynie.

Jest współautorem scenariusza do jednego z najgłośniejszych polskich filmów, pt. „Młode wilki” (1995). Opublikował dziesięć powieści w różnych konwencjach gatunkowych (m.in. „Telemaniak”, „Prawo śmierci”, „Pieszczochy losu” i „Diabelska przypadłość”, „Złodziej twarzy” i „Ryzykowny pomysł”, „Największa przyjemność świata”) oraz tragifarsę polityczną „Mechanizm”. Za powieść „Pieszczochy losu” otrzymał w 1997 r. Nagrodę Literacką im. B. Prusa. Uzasadnienie jury brzmiało: „za odwagę w podejmowaniu skomplikowanych problemów współczesności w konwencji ironiczno-groteskowej i znakomite opanowanie warsztatu pisarskiego”.

Napisał monografię wybitnego polskiego conradysty emigracyjnego, pt. „Wit Tarnawski jako krytyk literacki” (1995) oraz opracował pierwszy w Polsce wybór tekstów krytycznych Tarnawskiego – „Uchwycić cel” (1993). Przygotował także „Antologię polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985” (1992). Opublikował w Polsce i za granicą m.in. następujące książki: „Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów creative writing” (2004). Drugie wydanie tej książki, zmienione i uzupełnione: „Tajemnica i suspens w sztuce pisania. W kręgu retoryki dziennikarskiej i dramaturgii medialnej” (2010), „Horyzonty komunikacji medialnej” (2006), „Warsztatowo-aksjologiczne mechanizmy tworzenia telewizji” (2011), Mystery and Suspense in Creative Writing (2012), „Media i dziennikarstwo.

Aksjologia – warsztat – tożsamość” (2014). Artykuły i recenzje drukował m.in. w „Zeszytach Prasoznawczych”, „Studiach Medioznawczych”, „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Więzi”, „Odrze”, „Kresach”, „Tygodniku Powszechnym”, „Twórczości”, „Rzeczpospolitej”, „Akcencie”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Ethosie”, „Annales UMCS”, „W drodze” i „Zeszytach Naukowych KUL”.

Jest członkiem Rady Naukowej „Zeszytów Prasoznawczych”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkiem Polskiej Akademii Filmowej oraz członkiem (w Radzie Naukowej) Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Stale komentuje problemy związane z mediami i komunikowaniem m.in. dziennikarskim, medycznym, politycznym i społecznym w ogólnopolskiej prasie, radiu i telewizji.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/werther/ftp/kommedycznafr/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399